Ouders

Ouderraad

Net als veel andere scholen heeft it Twaspan een ouderverening.
 

De oudervereniging vergadert ongeveer 8 keer per jaar. De directeur of een lid van het team wonen de vergaderingen steeds bij voor overleg, informatie of advies.

Haar doelstellingen zijn:

  • de betrokkenheid van ouders bij school te bevorderen
  • het schoolteam ondersteunen bij de uitvoering van haar taak
  • het financieren en mee organiseren van feesten en activiteiten voor de kinderen
  • een positieve bijdrage leveren aan de ontwikkeling van school
  • behartigt de belangen van de ouders bij de directie en medezeggenschapsraad 
  • regelt alles rondom de vrijwillige ouderbijdrage ; vaststellen, innen en beheren

 

Wie zijn wij ?

De oudervereniging bestaat uit ongeveer 6/7 leden, waaronder een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Op dit ogenblik zijn deze taken in de handen van de volgende mensen:

Voorzitter: Aaltje Minkema
Secretaris: Jeltje Teijema
Penningmeester: Sietske van der Berg
Algemeen Leden: Mirjam van der Lei en Arnold Blaauwijkel

Iedere ouder kan in principe tot de oudervereniging toetreden. Indien de oudervereniging leden nodig heeft, wordt dit in de loop van het schooljaar via de zakelijke ouderavond bekend gemaakt.

 

Wat doen wij?

De oudervereniging houdt zich bezig met de organisatie van allerlei activiteiten in en rond de school, zoals de kerstviering, Sinterklaas, project, avondvierdaagse, schoolschaatsen e.d. Hiervoor werken wij natuurlijk altijd samen met de teamleden van de school. Wij beheren de vrijwillige ouderbijdrage van ouders en jaarlijks publiceren wij een financieel overzicht. Hierop zijn de inkomsten en de uitgaven per activiteit te zien. Dit overzicht wordt gepubliceerd op de zakelijke ouderavond. Verder vinden wij het heel erg belangrijk dat er een goede samenwerking is tussen het team van de school, de medezeggenschapsraad en de oudervereniging. Bij het overleg van de oudervereniging is altijd iemand van het team aanwezig ,of iemand van de werkgroep. Op deze manier blijven we op de hoogte van elkaars wel en wee en kunnen we elkaar waar nodig helpen.

 

Hoe werken wij?

Wij vergaderen acht keer per jaar op maandagavond om 19.30 uur op school of bij iemand thuis. We werken met een agenda waar in ieder geval altijd de lopende commissies en de evaluatie van de commissies die geweest zijn op staan. Overige vaste punten zijn onder andere de aandachtspunten van de school, punten van de medezeggenschapsraad en de actielijst.

Van de vergadering worden notulen gemaakt en in het volgende overleg worden deze besproken.

Voor iedere activiteit wordt er aan het einde van het schooljaar een commissie samengesteld van ten minste twee ouderverenigingsleden voor het volgende schooljaar. Zij organiseren samen de activiteit en houden de rest van de oudervereniging op de hoogte in de overleggen. Iedere activiteit wordt na afloop door de commissie geëvalueerd en hiervan wordt een verslag geschreven. Zo is er altijd ruimte voor verbeterpunten en wordt een startpunt gecreëerd voor de commissie van het volgende schooljaar.

Soms is er voor een grotere activiteit meer hulp nodig dan een commissie kan bieden (denk hierbij bijvoorbeeld aan het sinterklaasfeest), dan wordt er hulp gevraagd aan andere oudervereningsleden of de ouders. Ook uw hulp kunnen we goed gebruiken. Lijkt het u leuk om mee te helpen, geef dat dan aan bij de leerkracht van uw kind of bij één van de leden van de oudervereniging.

 

Waarom een ouderbijdrage?

Voor een goed functioneren is de oudervereniging afhankelijk van de ouderbijdrage, die jaarlijks wordt vastgesteld aan de hand van de begroting van het schooljaar. Dit gaat altijd in goed overleg met de medezeggenschapsraad. De ouderbijdrage bedraagt al een aantal jaar €52,- per kind per jaar. Van de ouderbijdrage worden alle activiteiten betaald zoals de kerstviering, project, e.d. De grootste kostenpost is echter ieder jaar de schoolreis en de sinterklaasviering. Wij zijn ons er van bewust dat de ouderbijdrage een vrijwillige bijdrage is, maar aangezien de ouderbijdrage de kosten van al deze activiteiten dekt rekenen we op 100% deelname.